Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

 

I. Bevezetés

A Woodframe Kft – továbbiakban: Adatkezelő – tevékenysége illetve a www.lapszabo.hu weboldal üzemeltetése során fokozott figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, a hatályos jogszabályok betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Társaságunk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályok előírásainak betartásával kezeli, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (2016. április 27.) (GDPR),

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § e) pont (Ptk.),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

Társaságunk mint Adatkezelő a természetes személyek adatainak kezelése során a jelen tájékoztató szerint jár el és kéri T. Ügyfeleitől is a jelen tájékoztatóban rögzített szabályok betartását.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a természetes személyek adatainak kezelésére alkalmazandók!

 

II. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Woodframe Kft.
Székhely: 2089 Telki, Pipacs köz 3.
Fióktelep: 3925 Prügy, Vörösmarty utca 1/2
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-191351 – Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26236629-2-13
Képviselő: Daróczi István ügyvezető
Telefonszám:  + 36 30 592 4354
E-mail: woodframekft@gmail.com
Honlap: www.lapszabo.hu

              

III. Fogalommeghatározások

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

 

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint, a következő alapelvek tiszteletben tartásával kezeli:

A személyes adatok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

 

V. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja, jogalapja és jellemzői

A Woodframe Kft. tevékenysége során a személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán vagy az érintett szerződésén alapul. Bizonyos esetekben az adatkezelés jogszabályon alapul (az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

1. Az Adatkezelő weboldalának felkeresése során végzett adatkezelés

Az Adatkezelő www.lapszabo.hu weboldala tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetőleg az Adatkezelő jogos érdekén alapulnak/ez utóbbi jogalapja az Eker.tv. 13/A. §. (3) bekezdése (a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelése).

Az Adatkezelő honlapján a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A honlap tárhely szolgáltatója a honlap működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a névtelen látogatottsági adatokat.

Az Adatkezelő weboldala annak használata során a felhasználóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről a következő adatokat rögzíti és kezeli: IP cím, a használt böngészőprogram neve, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a weboldal felkeresésének időpontja. Az így rögzített és kezelt adatokat az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, mely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az Adatkezelő weboldala a Google Analitics szolgáltatás keretében rövid adatfájlokat (cookie-kat, azaz sütiket) használ, melyek a használat során feltelepülnek a gépre a felhasználónak a honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. Vannak ideiglenes cookie-k, melyeket a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, és vannak állandó cookie-k, melyek törlésig a gépen maradnak.

A honlap felkeresése és használata során technikai jellegű adatkezelés valósul meg, a sütikkel létrehozott információk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) részére továbbításra kerülnek, és ezen szolgáltató szerverein tárolódnak.

A hozzájárulást igénylő sütik használatára a weboldalon elhelyezett szöveg a weboldal első felkeresése során külön felhívja a figyelmet, azzal, hogy a felhasználó a honlap további használatával hozzájárul a cookie-k használatához.

A cookie-k használata nem kötelező, azokat a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja azok alkalmazását böngészőtől függően, általában a Beállítások/Adatvédelem menüpontban. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy webes szolgáltatások cookie-k nélkül nem működnek megfelelően.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A Google Analitics adatkezeléséről bővebb tájékoztatás a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu honlapon olvasható.

A Google adatvédelmi irányelveiről további információ a http://www.google.com/privacy.html weboldalon érhető el.

A MailChimp adatvédelmi irányelveiről további információk a https://mailchimp.com/legal/ weboldalon érhetők el.

 

2. Az Adatkezelő által a www.lapszabo.hu weboldalon üzemeltetett webshop használata során végzett adatkezelés

 

2.1. Megrendelések regisztrációval vagy regisztráció nélkül

Az Adatkezelő a megrendelést leadó természetes személyek esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltatás megrendelése regisztrációval vagy anélkül történik - a következő adatokat kezeli: családi és utónév, lakcím/székhely címe, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, adószám, bankszámlaszám.

Az Adatkezelő a megrendelést leadó jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek esetében a következő adatokat kezeli: családi és utónév, telefonszám, e-mail cím.

A megrendelések teljesítése érdekében az Adatkezelő a megrendelt termék mennyiségi és minőségi jellemzőit, a megrendelés azonosítóját, a megrendelés időpontját és a szállítási címet is kezeli. Ezen adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, mivel az adatok megadása nélkül a szerződés nem jöhet létre az Adatkezelő és az érintett ügyfél között.

A regisztráció a megrendelésnek nem feltétele, azonban megkönnyíti az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban történő ismételt megrendelést, és számos más előnnyel is jár a megrendelő részére. A regisztráció során ugyanazon adatokat kell megadni, mint a regisztráció nélkül történő vásárlás során.

Az adatkezelés célja: a megrendelés leadása/a szerződés létrehozása, szerződés teljesítése, kapcsolattartás az ügyfelekkel illetve képviselőikkel.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a megrendelést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson, illetőleg szerződésen alapuló adatkezelés, a számlázás esetében kötelező adatkezelés a hatályos adózási és számviteli jogszabályi előírások teljesítése érdekében. Az érintett a hozzájárulását a szolgáltatás megrendelésével adja meg az Adatkezelő részére. A számla kibocsátása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ alapján kötelező.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, a számlázással kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) és (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli. Ez utóbbi jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, melyet a hozzájárulás visszavonása nem érint.

 

2.2. A webáruházban történő bankkártyás fizetés kapcsán végzett adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő webáruházában történő megrendelés esetén bankkártyával történő online fizetés történik, úgy a fizetés az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) által üzemeltetett, SimplePay rendszeren keresztül valósul meg. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Woodframe Kft. Adatkezelő által a www.lapszabo.hu weboldalon üzemeltetett webáruház felhasználói adatbázisában tárolt egyes személyes adatai a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. pontjában rögzítettek szerint átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére.

Az online bankkártyás fizetés a SimplePay rendszeren keresztül külön online fizetési felületen történik. A fizetési felületen megadott azonosító adatokat (pl. bankkártya tulajdonos neve, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet neve, bankkártya száma, bankkártya lejárati ideje stb.) az Adatkezelő nem ismeri meg, azok az online fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató mint adatfeldolgozó által fenntartott szerveren tárolódnak, így ezen adatok kapcsán az Adatkezelő semminemű adatkezelést nem végez.

 

2.3. Adatkezelés a Fogyvédtv. alapján

Fogyasztóvédelmi panaszok esetén az adatkezelés célja a fogyasztói panaszok kivizsgálása, melyhez szükséges a panaszt előterjesztő fogyasztó egyes személyes adatainak kezelése.

Az adatkezelés célja: fogyasztói panaszok kivizsgálása, a fogyasztói jogorvoslati jog érvényre juttatása.

A panaszkezelés során kezelt személyes adatok: érintett/fogyasztó családi és utóneve, számlázási adatok, megrendelésszám, a panasz leírása.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló, illetőleg az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés/a Fogyvédtv. 17/A.§ alapján. Az érintett a hozzájárulását a panasz előterjesztésével adja meg az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a Fogyvédtv. 17/A.§ alapján a fogyasztó által előterjesztett panasz és az arra adott válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

A panaszkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatkezelő weboldalán elérhető Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

2.4. Adatkezelés a garanciális igények kivizsgálása során

A szavatosságon illetve kötelező jótálláson alapuló igények esetén az adatkezelés célja: a szavatossági illetve jótállási igények kivizsgálása, a fogyasztói jogorvoslati jog érvényre juttatása.

A panaszkezelés során kezelt személyes adatok: érintett/fogyasztó családi és utóneve, számlázási adatok, megrendelésszám, a hiba leírása.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló, illetőleg az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés/a Ptk., illetőleg a szavatosságra illetve a jótállásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján. Az érintett a hozzájárulását a szavatossági illetve jótállási igény előterjesztésével adja meg az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényére vonatkozó iratokat azok keletkezésétől számított három évig őrzi meg.

A jótállási és szavatossági igények érvényesítésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelő weboldalán elérhető Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

2.5. Adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából, hírlevél küldés

Az Adatkezelő a www.lapszabo.hu weboldalon üzemelő webáruházat érintő aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás érdekében elektronikus úton hírleveleket küld a hírlevélre feliratkozó érdeklődők részére.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének, szolgáltatásainak ismertetése, népszerűsítése illetve ismertségének növelése.

Az Adatkezelő a hírlevél-küldés kapcsán a következő adatokat kezeli: családi és utónév, e-mail cím, dátum.

Az Adatkezelő a hírlevél elküldését megelőzően minden esetben megkéri a címzett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát. Az érintett a hozzájárulását a webáruházban történő regisztráció során, előzetes tájékoztatás alapján, önként adhatja meg, és utóbb bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, mely esetben az Adatkezelő a hírlevél küldését és az ezzel kapcsolatos adatkezelést haladéktalanul megszünteti. Az Adatkezelő a nála hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek e célból kezelt személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés/a Grtv. 6.§ (5) bekezdése alapján. Az érintett a hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozás útján adja meg az Adatkezelő részére a webáruházba történő regisztráció során, külön erre a célra szolgáló négyzet bepipálásával.

Az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

3. E-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő e-mail címére érkező elektronikus leveleket kizárólagosan az Adatkezelő képviselője kezeli az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, a megrendelések teljesítése érdekében. Az Adatkezelő képviseletében a képviselő levelezik a megrendelőkkel, más személyekkel, szervezetekkel.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő szolgáltatásával, megrendelésekkel kapcsolatban, kapcsolattartás a megrendelőkkel illetve képviselőikkel.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés az első személyes találkozást és/vagy a szerződés aláírását illetve a megrendelés leadását megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson, illetőleg szerződésen alapuló adatkezelés. Az érintett a hozzájárulását a kapcsolatfelvétellel illetve a megrendelés leadásával adja meg az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a V. 2.1.-2.5. pontokban rögzített ideig kezeli.

 

VI. Adatfeldolgozó(k) megnevezése, elérhetőségei

Társaságunk tevékenységéhez adatkezelők tevékenységét és szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

Az Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés), illetőleg az Eker.tv. 13/A. § (3) bekezdése (a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelése).

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a következők:

 

1. IT szolgáltatás

Az Adatkezelő a www.lapszabo.hu honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a tárhelyszolgáltatást biztosítja részére. Ennek keretében az adatfeldolgozó – az Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonya időtartama alatt, annak megszűnéséig – kezeli az Adatkezelő honlapján megadott személyes adatokat, az adatfeldolgozó tevékenysége tehát a megadott személyes adatok tárolása a szerveren.

Az IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév: GREND System Kft    
Székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 43.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-923344 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 14859780-2-41                                                  
Telefon: +36-30-474-2377
Honlap: www.grendsystem.hu                                                    

 

2. Hírlevél küldés

Az Adatkezelő a hírlevelek küldését a Mailchimp online felület segítségével végzi. A hírlevél küldés kapcsán kizárólag az érintett e-mail címe kerül továbbításra a Mailchimp felület üzemeltetője mint adatfeldolgozó részére.

A Mailchimp felület üzemeltetőjének megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév:The Rocket Science Group
székhely: LLC 675 Ponce de Leon Ave, NE  Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
honlap: www.mailchimp.com

 

3. Könyvviteli szolgáltatás

Az Adatkezelő a jogszabályban előírt adózási és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez külső könyvviteli szolgáltatót vesz igénybe. A könyvviteli szolgáltató az Adatkezelő jogszabályban előírt adózási és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek személyes adatait is.

A könyvviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:                                  

Cégnév: Octonull Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Levélcím: 8230 Balatonfüred Jókai u 5.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-198177 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25073364-2-42
Telefon: +36 70 904 8287
E-mail: hello@billingo.hu
Honlap: www.billingo.hu
Adatfelelős: Bartal Anita
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-116226/2017

                                        

A szolgáltató részére továbbított adatok: az érintett számlán szereplő családi és utóneve, számlázási címe, adószáma, bankszámlaszáma, a megrendelt termékre vonatkozó információk.

 

3. Bankkártyás fizetés a SimplePay rendszeren keresztül

A Woodframe Kft. Adatkezelő által a www.lapszabo.hu weboldalon üzemeltetett webáruházban történő online bankkártyás fizetés esetén az Adatkezelő a webáruház felhasználói adatbázisában tárolt következő személyes adatokat adja át a SimplePay rendszert üzemeltető szolgáltató mint adatkezelő részére: családi és utónév, e-mail cím, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, a megrendelt termékre vonatkozó információk.

A SimplePay rendszert üzemeltető szolgáltató mint adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.                                      
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. RiverPark irodaház, K30 VII. emelet
Levélcím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-174466 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-43
E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefonszám:+36 1 3666 611, +36 70 3666 611, +36 30 3666 611, +36 20 3666 611                                           

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/index.php/vasarlo-aff

 

4. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Az Adatfeldolgozó – amennyiben egyedi megállapodás alapján a megrendelt termékek kiszállítását nem maga végzi - a kiszállításhoz szükséges adatokat átadja a kézbesítést végző adatfeldolgozók részére, akik ezen adatok felhasználásával kiszállítják a megrendelt termékeket.

Az Adatkezelő részére elsősorban a következő szolgáltatók végezhetnek kézbesítést:

Cégnév:  Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 1 767-8282
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Honlap: www.posta.hu

Cégnév:  TNT Express Hungary Kft.
Székhely:  1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.
Telefon: +36 1 431-3000
Honlap: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home.html

A továbbított adatok köre: az érintett családi és utóneve, postacíme, telefonszáma.

Amennyiben a fentiektől eltérően a szállítást más szolgáltató végzi, úgy a szállítást végző szolgáltató mint adatfeldolgozó adatairól és az általa kezelt személyes adatok köréről az Adatkezelő minden esetben előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

VII. Az érintettet megillető jogok

Az Adatkezelőtől az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az érintettet kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen a jogszabályi előírások szerint. /GDPR 13-14., 16-18., 21. cikk, Infotv 16.§./

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzájusson. Az érintettet kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga vagy a megbízásából eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. /GDPR 15. cikk, Infotv. 17.§/

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a rá vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatok helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok kiegészítését. / GDPR 16. cikk, Infotv. 18.§. /

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő meghatározott esetekben korlátozza az adatkezelést.  /GDPR 18. cikk, Infotv. 19.§./

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból az adott célból, vagy az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték, illetve ha azt az Adatkezelőre vonatkozó alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja. / GDPR 17. cikk, Infotv. 20.§./

Az Adatkezelő lehetőség szerint minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatokat érintő valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték. /GDPR 19. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. /GDPR 21. cikk/

 

VIII. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel elősegíti az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítását, a jogszabályi kötelezettségek teljesítését és az érintettek jogainak védelmét. Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

IX. Az Adatkezelő intézkedései

Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő az érintettet megillető jogok érvényesülésével kapcsolatban feladatait ingyenesen látja el, ha azonban az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi, az Adatkezelő az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintettet megillető jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

 

XI. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő eljárásával kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: + 36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz is fordulhat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértése esetén. A pert törvényszék előtt kell megindítani, azt az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, a személyiségi jogában sérelmet szenvedett személy az Adatkezelőtől, illetve az általa megbízott adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

XII. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintettet megillető, személyes adatokkal összefüggő jogok a jogszabályban meghatározottak szerint az érintett halálát követően is érvényesíthetők, erre a halált követő öt éven belül van lehetőség. Ha az érintett még életében az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal erre meghatalmazott valaki, akkor az érintett halálát követően jogait ez a személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem hatalmazott meg senkit, a jogérvényesítésre közeli hozzátartozója jogosult. /Infotv. 25.§/

 

XIII. Az adatkezelési tájékoztató megváltoztatása

A jelen Adatkezelési tájékoztató a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült.

Társaságunk a mindenkori hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa.

Woodframe Kft.

 

Ha gyors lapszabászati szolgáltatásra van szüksége...

Forduljon hozzánk bizalommal!

Lapszabo.hu - Telefonos elérhetőség+36 70 630 4623 Lapszabo.hu - E-mailes elérhetőség
Lapszabo.hu - Online lapszabászat azonnali árajánlattal