Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
WOODFRAME Kft. – www.lapszabo.hu

Tartalomjegyzék:

 1. Bevezetés
 2. Az ÁSZF hatálya
 3. A szerződéskötés nyelve, alkalmazandó jog, irányadó jogszabályok
 4. Az ÁSZ alkalmazása szempontjából fontosabb fogalmak
 5. A megrendelés általános szabályai
 6. A webáruház használata
 7. Elállási/felmondási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések esetén
 8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 9. Panasztételi jog, jogorvoslati lehetőségek
 10. Egyéb rendelkezések

I. Bevezetés

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat! Társaságunk, a Woodframe Kft. a www.lapszabo.hu weboldalon webáruházat üzemeltet, melyen keresztül Önnek lehetősége nyílik egyedi igényei szerint meghatározott termékek megrendelésére.

Kérjük, hogy mielőtt a megrendelését véglegesíti, szíveskedjen a jelen Általános Szerződési Feltételeket figyelmesen elolvasni, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja annak tartalmát!

Amennyiben megrendelésével, a webáruház használatával, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmával kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy kérdéseivel képviselőnkhöz fordulhat a II. 2. pontban megadott elérhetőségeken.

 

II. Az ÁSZF hatálya

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Woodframe Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.lapszabo.hu weboldalon üzemeltetett webáruházban leadott egyedi megrendelések szerződési feltételeit, továbbá a Szolgáltató és a megrendelők (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Eker.tv.), valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseire.

 

2. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Woodframe Kft.

 • Székhely: 2089 Telki, Pipacs köz 3.
 • Cégjegyzékszám: Cg.13-09-191351
 • Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 26236629-2-13
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-80866688
 • Képviselő: Daróczi István ügyvezető
 • Telefonszám: + 36 30 592 4354
 • E-mail: woodframekft@gmail.com
 • Honlap: www.lapszabo.hu          

 

3. A Szolgáltató által a www.lapszabo.hu weboldalon kínált termékek kizárólag megrendelésre, az Ügyfél egyedi igényei szerint készült termékek, melyek a webáruházon keresztül rendelhetők meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, a Szolgáltató által teljesített, Magyarország területére irányuló megrendelésre, mely a webáruházon keresztül valósul meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén teljesít megrendeléseket, külföldre történő teljesítést nem vállal!

4. A webáruházon keresztül bárki adhat le megrendelést, akár regisztráció nélkül is. A regisztráció tehát a megrendelésnek nem feltétele, azonban megkönnyíti a webáruházban történő ismételt megrendelést, továbbá számos más előnnyel is jár, melyekről a VI. pontban található információ.

5. A webáruházban történő megrendelésekre vonatkozó szerződés tartalmát – különösen a felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési szabályokat, a szállítási feltételeket, a felelősség szabályait és a fogyasztókat megillető jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó szabályokat - a jelen ÁSZF tartalmazza.

A Szolgáltató weboldaláról a jelen ÁSZF letölthető illetőleg kinyomtatható, így az Ügyfélnek lehetősége van annak tárolására és előhívására.

A weboldalon történő megrendelés menetének leírását, valamint az Ügyfelek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a weboldalon külön elhelyezett tájékoztatók tartalmazzák.

6. A webáruházban történő megrendelés feltétele, hogy az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Ügyfél a megrendelése megerősítése előtt nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, és tudomásul veszi, hogy a felek szerződésére a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a megrendelését leadja, úgy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

7. A tárhely szolgáltató adatai

Társaságunk részére a weboldal illetve a webáruház üzemeltetéséhez a tárhely szolgáltatást nyújtja:

 • Cégnév: GREND System Kft.
 • Székhely: 1043 Budapest, Aradi út 43.
 • Elérhetősége: + 36 30 474 2377
 • honlap: www.grendsystem.hu
 • E-mail: grend@grendsystem.hu

III. A szerződéskötés nyelve, alkalmazandó jog, irányadó jogszabályok

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések megkötése magyar nyelven történik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, a Szolgáltató azokat nem iktatja.

A Szolgáltató elektronikusan rögzíti a szerződéseket, így azok utóbb hozzáférhetőek, továbbá a regisztrált felhasználók rendelkezésére állnak korábbi megrendeléseik adatai is.

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt, így arról másolat kérésére nincs mód.

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő szerződésre a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyvéd.tv.)

- a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény (Szjt.)

- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

IV. Az ÁSZF alkalmazása szempontjából fontosabb fogalmak

Szolgáltató: Woodframe Kft.,

weboldal: www.lapszabo.hu weboldal,

webáruház: a www.lapszabo.hu weboldalon üzemeltetett webáruház,

Ügyfél: a webáruházban kínált termékek megrendelésére szerződést kötő személy,

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

fogyasztó (a Fogyvéd tv. alkalmazása szempontjából): az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is,

vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,

gyártó:

a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,

forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

termék: a szerződés tárgyát képező, a webáruházon keresztül megrendelt, az Ügyfél egyedi igényei szerint készült ingó dolog,

eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

egységár: a termék jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

szerződés: a Szolgáltató és az Ügyfél között a webáruházban megrendelt termékre vonatkozóan a webáruházon keresztül és elektronikus levelezés útján létrejövő vállalkozási szerződés,

távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást,

jótállás: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

kellékszavatosság: a hibás teljesítésért való felelősség olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak,

fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy,

belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

 

V. A megrendelés általános szabályai

1. A megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató a webáruházban kizárólag egyedi megrendelésre, szabott méretű, élzárt, laminált MDF és faforgács anyagból készült termékeket kínál pontos árkalkulációval.

A webáruházban kínált termékekről a weboldalon elhelyezett leírások tartalmaznak információt, további kérdésekkel pedig e-mailben fordulhatnak az Ügyfelek a Szolgáltatóhoz. Kérjük T. Ügyfeleinket, hogy a megrendelés leadása előtt minden esetben figyelmesen olvassák el a termék leírásokat a megrendelni kívánt termékek minőségi és mennyiségi jellemzőinek, valamint használhatóságának megismerése érdekében!

A weboldalon kínált termékek a webáruházon keresztül rendelhetők meg.

A weboldalon elhelyezett képek illusztrációk, az egyes termékeknél (anyagfajtáknál) elhelyezett képekhez képest a valóságban adódhatnak eltérések, mely eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

2. Árak feltüntetése, egyéb költségek, számlázás

A Szolgáltató minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelni kívánt termék eladási áráról és egységáráról. A megrendelés folyamata során minden esetben pontos árkalkuláció készül. A Szolgáltató az eladási árat és az egységárat minden esetben magyar forintban (HUF) tünteti fel.

Az árak a mindenkori általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazzák. A számlák a hatályos magyar jogszabályok szerinti tartalommal, papír alapon kerülnek kiállításra.

Amennyiben az Ügyfelet a megrendelt termék ellenértékén túlmenően egyéb költségek is terhelik, azt a Szolgáltató minden esetben egyértelműen, a megrendelés leadását megelőzően, a fizetendő összeg feltüntetésével jelzi.

 

3. Fizetési módok

Lehetőség van online bankkártyás fizetésre az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) által üzemeltetett, SimplePay rendszeren keresztül, továbbá lehetőség van a megrendelt termék ellenértékének egyedi átutalási megbízással történő megfizetésére. A megrendelt termék ellenértékét a kapcsolódó költségekkel együtt minden esetben előre meg kell fizetni. Utánvétes fizetésre nincs mód.

 

4. Szállítás

A termék szállítását a Szolgáltató saját maga végzi. A szállítási költség a megrendelés leadása előtt, a rendelés adatainál pontos összegben feltüntetésre kerül. A szállítási költség a termék egyszeri kiszállításának a díját tartalmazza, amennyiben a Szolgáltató a terméket a felek által előre egyeztetett időpontban az Ügyfél hibájából nem tudja átadni, és emiatt a termék ismételt kiszállítása szükséges, úgy azt a Szolgáltató kizárólag a szállítási költség ismételt megfizetése ellenében teljesíti.

Egyedi igények esetén lehetőség van arra, hogy a szállítás futárcéggel történjen a felek külön megállapodása szerint.

 

5. Teljesítési (szállítási) határidő, jogfenntartás

A Szolgáltató a megrendelés pénzügyi teljesítését követő 5 (azaz öt) munkanapon belül, külön e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelés teljesítésének várható határidejéről, azaz a szállítási határidőről. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés létrejöttét követő 30 (azaz harminc) napos teljesítési határidővel vállalja a megrendelések teljesítését.

Arra az esetre, amennyiben a megrendelést a Szolgáltató a vállalt teljesítési határidőben nem tudja teljesíteni illetve leszállítani, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt megrendelés teljes vagy részleges visszautasítására illetve a megrendelés határidejének módosítására. Erről a Szolgáltató minden esetben e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet. A megrendelés teljes visszautasítása esetén a szerződés megszűnik, annak részleges visszautasítása illetve a teljesítési határidő módosítása esetén pedig az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben az Ügyfél a részleges visszautasítással illetve a teljesítési határidő módosításával egyetért, úgy a szerződés tartalma ennek megfelelően a felek akaratából módosul. A szerződés megszűnése illetőleg az Ügyfél elállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél által ténylegesen megfizetett díjat 5 (azaz öt) munkanapon belül, kamat-és kötbérmentesen visszautalja az Ügyfél részére.

 

6. Az adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok valóságáért

Az Ügyfélnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására: a weboldalon az Ügyfél által használt böngésző „vissza” gombjára kattintva az előző oldalon bevitt adatok is javíthatók. Amennyiben valamely mező kitöltése kötelező, úgy annak elmaradására a rendszer hibaüzenet jelzésével hívja fel a figyelmet. A megrendelés leadása előtt a rendelés összegzésével lehetőség nyílik az Ügyfél részére a rendelési adatok ellenőrzésére és korrigálására. A megrendelés elküldését követően az adatbeviteli hibák javítására vonatkozó igényt a Szolgáltató részére küldött külön e-mailben lehet jelezni a woodframekft@gmail.com e-mail címen.

Az Ügyfél által valótlanul, hibásan vagy pontatlanul bevitt adatokból fakadó mindennemű kárért és többletköltségért a Szolgáltató a felelősségét teljeskörűen kizárja, a jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél által valótlanul, hibásan vagy pontatlanul bevitt adatokból fakadó károkért és költségekért kizárólag az Ügyfél felelős.

 

7. A digitális adattartalom működése, a Szolgáltató által alkalmazott műszaki védelmi intézkedések

A weboldalt egy külső szerver tárolja, és ez felel az azon lévő adatok megjelenítéséért. E szerver elérhetősége éves szinten 99% feletti. A weboldalról folyamatosan biztonsági másolat készül. A weboldal tartalmát, valamint az azon megadott adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. A weboldalt és az adatbázis tartalmát titkosítás védi.

 

VI. A webáruház használata

 

6.1. Regisztráció:

A megrendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, azonban a regisztráció az Ügyfél számára számos előnnyel jár.

A regisztráció előnyei:

- A rendszer rögzíti az egyes megrendeléseket, így bármikor visszakereshető egy korábbi rendelés.

- A megrendelés menete bármikor megszakítható és később folytatható, amint a regisztrált Ügyfél újra belép az weboldalra.

- A megrendeléseket a rendszer összesíti. Bruttó összrendelési értéktől függően a Szolgáltató a következő engedményeket biztosítja:

-   1 000 000.- Ft (azaz egymillió forint) felett 5%-os kedvezmény
-   3 000 000.- Ft (azaz hárommillió forint) felett 7%-os kedvezmény
- 10 000 000.- Ft (azaz tízmillió forint) felett 10%-os kedvezmény

A weboldalon a „Belépés”, majd a „Regisztráció” gombra kattintva lehet elvégezni a regisztrációt. A személyes és számlázási adatok *-gal jelölt rovatait kötelezően ki kell tölteni, ezt követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával megtörténik a regisztráció.

A regisztráció feltétele a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójának elfogadása. Az Adatkezelési Tájékoztató megnyitható és letölthető formában megjelenik a regisztrációs felületen, és annak elfogadását egy erre a célra szolgáló négyzet bepipálásával kell jelezni. A regisztrációt követően az Ügyfélnek lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére is az erre a célra szolgáló négyzet bepipálásával.

 

6.2. A megrendelés folyamata (regisztrációval vagy anélkül)

1. Az egyedi méretű bútorlapokat a „Lapszabászat/Online megrendelés” oldalon töltheti fel a következők szerint:

1.1. Az „Elem hozzáadása” boxban tudja kiválasztani a következőket:

- Anyag – kötelezően kitöltendő mező:

Itt lehet kiválasztani a kívánt színt a legördülő menüből. A lapvastagságot a kódjelzés után található szám mutatja: pl. A001-18, azaz az A001 anyagból a 18 mm-es vastag lett kiválasztva, de a listában kereshetünk a választani kívánt anyag megnevezése alapján is.

Könnyítés, hogy a következő elem rögzítésekor a rendszer automatikusan felajánlja az azt megelőzően felvitt anyagot, így azt nem szükséges újra kiválasztani, mivel automatikusan betöltődik.

- Elnevezés – opcionálisan kitöltendő mező:

A későbbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében megadható az elem elnevezése.

- Hossz - kötelezően kitöltendő mező:

Élzáróval együtt számolt, száliránnyal párhuzamos hosszméret mm-ben megadva (mely abban az esetben értelmezhető, ha az anyagnak van száliránya).  A minimum („min.”) és a maximum („max.”) megadható méret az adott anyag táblaméretétől függően változik. Ezeket a határértékeket a "Hossz (mm)" felirat jobb felső sarkában található, felugró információs ablak mutatja.

- Szélesség - kötelezően kitöltendő mező:

Élzáróval együtt számolt, szálirányra merőleges méret mm-ben megadva (mely abban az esetben értelmezhető, ha az anyagnak van száliránya). A minimum („min.”) és a maximum („max.”) megadható méret az adott anyag táblaméretétől függően változik. Ezeket a határértéket a "Szélesség (mm)" felirat jobb felső sarkában található, felugró információs felugró ablak mutatja.

- Mennyiség - kötelezően kitöltendő mező:

A megadott méretű elem darabszámát mutatja. Minimálisan megadható mennyiség: 1 db.

- Élzáró típusa - kötelezően kitöltendő mező:

A legördülő menüből kell kiválasztani a kívánt élzáró típusát és vastagságát. Alapértelmezettként mindig színazonos élzáróval dolgozunk. Lehetőség van élzáró nélküli megrendelésre is, ebben az esetben a legördülő menüben a „nincs” lehetőséget kell kiválasztani.

- Élzárás kódja - kötelezően kitöltendő mező:

Élzárt oldalak jelölését jelenti. Az első szám a száliránnyal párhuzamosan élzárt (hossz) oldalakat, míg a második szám a szálirányra merőlegesen élzárt oldalakat (szélesség) jelöli. Pl. 1000x500 mm-es lap esetében a 2-1 jelölés azt jelenti, hogy mindkét 1000 mm-es oldalra, valamint egy 500 mm-es oldalra kerül élzáró.

- Megjegyzés - opcionálisan kitöltendő mező:

Egyedi igények felvitelére szolgáló ablak. Pl.: nem színazonos élzáró alkalmazása esetén itt kell/lehet jelölni a választást.

A rendszer figyelmeztet, ha a kötelező mezők valamelyike nincs kitöltve.

Ha minden adatot feltöltött, a kívánt elemet az "Elem hozzáadása" gombbal tudja betenni a "Szabásjegyzék" listába.

 

1.2. Szabásjegyzék

A rendszer automatikusan optimalizálja a „Szabásjegyzékben” szereplő tételeket és - mivel kizárólag egész táblák rendelésére van lehetőség - minden elem rögzítésekor automatikusan kiírja a pontos bekerülési, szállítás nélküli bruttó árat, figyelembe véve a tábla méretét, szabott táblaárát, és az élzárt hosszakat.

Egy adott elem módosítására a „Szabásjegyzékben” van lehetőség. A sor végén található módosítás („zöld villáskulcs”) ikonra kattintva az egyes tulajdonságok módosíthatók.

A módosítás végeztével a sor végén található mentés („floppy”) ikonra kattintva menthetők a módosítások, melyet követően a rendszer újrakalkulálja és újraoptimalizálja a bekerülési árat.
A nem kívánt elemek a sor végén található „piros kuka” ikonnal törölhetők.


Amennyiben az elemek rögzítése megtörtént, a „Szabásjegyzék” alján található nagy zöld színű „Megrendelem” gombra kattintással az Ügyfél átkerül a rendelést összegző aloldalra.

1.3. Rendelés összegzése

A „Megrendelem” gomb megnyomása után a „Rendelés összegzése” oldalra érkezik. A számlázási és szállítási adatokat értelemszerűen kell kitölteni.

A rendelés adatai mezőben a rendszer összefoglalja a megrendelt termékeket, kiírva, hogy milyen típusú lapból, mennyi táblát rendelt, valamint kiírva az élzárás hosszát folyóméterben.

A szállítás díját a szállítási feltételeknek megfelelően számolja a rendszer és itt adja hozzá a rendeléshez.

A megrendelés elküldéséhez minden esetben ki kell tölteni a kötelezően megadandó adatokat, ki kell választani a kívánt fizetési módot, majd be kell pipálni a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójának megismerésére és elfogadására vonatkozó négyzetet. A rendszer addig nem engedi elküldeni a megrendelést és hibaüzenetet jelez, amíg valamennyi kötelező adat nem került megadásra, illetőleg a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató megismerésére és elfogadására vonatkozó négyzetek nem kerültek bepipálásra. Az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató a négyzetek bepipálását megelőzően a megadott linken teljes terjedelemben elolvasható.

Miután valamennyi kötelezően kitöltendő adat megadásra, a fizetési mód kiválasztásra, valamint a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására vonatkozó mezők is bejelölésre kerültek, egy újabb, rendelést összegző ablak nyílik meg, ahol a megrendelés leadás előtt még egyszer ellenőrizni lehet a megadott adatokat. Ezután a „Megrendelés” gomb megnyomásával a megrendelés leadásra kerül, melyet követően a rendszer egy automatikus visszaigazolást küld e-mailben arról, hogy az Ügyfél megrendelése – azaz szerződési jognyilatkozata - a Szolgáltatóhoz megérkezett

 

1.4. Fizetés

A megrendelés leadását követően minden esetben szükséges a megrendelés teljes díjának a megfizetése, ennek hiányában a rendelési folyamat megszakad, mivel utánvétes fizetésre nincs mód.

Fizetni kétféle módon - online bankkártyával, illetőleg egyedi átutalási megbízással – van lehetőség. A fizetési módot a „Fizetés” mezőben kell kiválasztani.

 

1.4.1. Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) által üzemeltetett, SimplePay rendszeren keresztül történik. A bankkártyás fizetési mód kiválasztása esetén a megrendelés leadását követően a rendszer átirányít a SimplePay weboldalára, ahol a következő bankkártya típusokkal lehet fizetni:

Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron

A bankkártyával történő fizetést követően az Ügyfél visszakerül a Szolgáltató weboldalára, ahol tájékoztatást kap a fizetés sikerességéről, majd az előlegszámla letöltésére rendelkezésre álló linket megkapja e-mailben.

Amennyiben a fizetési folyamat bármely okból pl. fedezet hiánya, téves adat megadása vagy technikai okok stb. miatt megszakad, úgy a rendszer jelzi a sikertelen fizetést, majd kétféle lehetőséget ajánl fel:

 1. lehetőség van újból próbálkozni bankkártyás fizetéssel egy külön link segítségével, vagy
 2. az Ügyfél a díjbekérő ikonra kattintva letöltheti a megrendeléséhez kapcsolódó díjbekérőt és egyedi banki átutalással intézheti a fizetést.

 

1.4.2. Banki átutalás:

A banki átutalás fizetési mód kiválasztása esetén a megrendelés leadását követően az Ügyfél a díjbekérő letöltésére rendelkezésre álló linket megkapja e-mailben. A megrendelés ellenértékét a díjbekérőben rögzítettek szerint kell átutalni a Szolgáltató bankszámlájára. Az átutalt összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásáról az Ügyfél a jóváírást követően e-mailben visszajelzést kap.

                                                                                                              

6.3. A szerződés létrejötte

A megrendelés megérkezéséről szóló automatikus visszaigazolás elküldésével (1.3. pont) még nem jön létre szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között, azonban a megrendelés leadásával az Ügyfél a megrendeléséhez kötve van (ajánlati kötöttség).

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Ügyfél a megrendelés teljes ellenértékét megfizesse, továbbá hogy a Szolgáltató külön e-mailben igazolja, hogy a megrendelés teljesítését vállalja, megjelölve a várható teljesítési/szállítási határidőt és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb körülményeket. A Szolgáltató ezt az e-mailt a megrendelés pénzügyi teljesítését követő 5 (azaz öt) munkanapon belül küldi meg az Ügyfél részére.

 

6.4. Szállítás, tulajdonjogi kikötés, kárveszély átszállása

A megrendelt termékek szállítása kizárólag belföldre, Magyarország területére kérhető. A megrendelt termék szállítását a Szolgáltató maga végzi. A megrendelt termék szállítását a Szolgáltató a szállítási címként megjelölt ingatlan kapujáig végzi.

Egyedi igények esetén lehetőség van arra, hogy a szállítás futárcéggel történjen a felek külön megállapodása szerint.

A megrendelések szállítása a hét minden munkanapján, előre egyeztetett időpontban történik. Az Ügyfél köteles az átadás-átvétel időpontjában a kiszállított terméket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiség és minőségi hibákra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

A megrendelt termék tulajdonjoga és az azzal kapcsolatos kárveszély a termék átadásával száll át az Ügyfélre.

Amennyiben a Szolgáltató a terméket a felek által előre egyeztetett időpontban az Ügyfél hibájából nem tudja átadni, és emiatt a termék ismételt kiszállítása szükséges, úgy azt a Szolgáltató kizárólag a szállítási költség ismételt megfizetése ellenében teljesíti. Amennyiben az ismételt kiszállítás díja nem kerül megfizetésre, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék tárolását további 3 (azaz három) hónapig biztosítja külön tárolási díj ellenében, melyről e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet. 3 (azaz három) hónap elteltét követően a Szolgáltató jogosult a terméket megsemmisíteni, mely esetben az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben semminemű igényt nem érvényesíthet.

 

VII. Elállási/felmondási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések esetén

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (továbbiakban: fogyasztói szerződésekre) vonatkozó szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. Ezek a szabályok kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztókra vonatkoznak, így azok vállalkozásokra nem alkalmazhatók. A fogyasztó és a vállalkozás definíciója a IV. pontban található.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alkalmazásában termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan visszterhes, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának átruházására is köteles.

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, melynek definícióját szintén a IV. pontban találják.

A Szolgáltató ismételten felhívja T. Ügyfelei figyelmét arra, hogy a Szolgáltató által a www.lapszabo.hu weboldalon kínált termékek kizárólag megrendelésre, az Ügyfél egyedi igényei szerint készült termékek! Erre figyelemmel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20-28. §-aiban szabályozott, a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztót megillető elállás illetve felmondás joga a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban történő megrendelés esetén nem illeti meg a fogyasztónak minősülő Ügyfelet sem, mivel e kormányrendelet 29.§ (1) bekezdése értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak!

 

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Szolgáltatót a webáruházban megrendelt termékek vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség terheli, továbbá termékszavatossági kötelezettség terhelheti az irányadó jogszabályok szerint.

A Szolgáltató a webáruházban megrendelt termékek vonatkozásában önkéntes jótállást nem vállal, azonban a termék jellegétől és értékétől függően jogszabályon alapuló kötelező jótállási felelősség terhelheti, melyre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az egyes jogszabályok pl. a Polgári Törvénykönyv a fogyasztók és a vállalkozások közötti, azaz fogyasztói szerződések kapcsán eltérő szabályokat állapítanak meg, ezért a felelősségi szabályok értelmezése során különös figyelemmel kell lenni a jelen ÁSZF IV. pontjában rögzített fogalommeghatározásokra.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfelet a következő jogok illeti meg:

 

1. Kellékszavatosság

1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval - mint kötelezettel - szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult - azaz az Ügyfél - választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Polgári Törvénykönyv előírásai szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.2. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

1.3. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

1.4. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Az elévülést követően a jogosult a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

1.5. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét a dolognak csak egy elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

1.6. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

Amennyiben az irányadó jogszabályok szerint a Szolgáltatót termékszavatosság terheli, úgy annak szabályai a következők:

2.1. Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (továbbiakban: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

2.2. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.3. Termékszavatossági szabályok alkalmazása szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, így a fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog előállítójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti.

2.4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

2.5. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

2.6. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, e határidő eltelte esetén azonban a fogyasztó e jogosultságát elveszti.

2.7. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

2.8. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a kormányrendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél által megrendelt termék a kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt körbe tartozik, úgy a Szolgáltató a kormányrendelet alapján jótállásra kötelezett, a következő szabályok szerint:

A jótállás időtartama egy év, e határidő eltelte esetén azonban a fogyasztó e jogosultságát elveszti. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok a vállalkozás által kiállított jótállási jeggyel érvényesíthetőek, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása azonban a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

3.2. A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a szerződésben vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása esetén e jogosultság többé nem érvényesíthető.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyebekben viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a VIII. pont 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

IX. Panasztételi jog, jogorvoslati lehetőségek

 

1. Panasztételi jog

A fogyasztó (a definíciót lásd a IV. pontban) a Fogyvédtv. 17/A.§-ban meghatározottak szerint a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasszal fordulhat a Szolgáltatóhoz. A panaszt írásban – postai úton vagy e-mailben – lehet előterjeszteni az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: a Szolgáltató 2089 Telki, Pipacs köz 3. szám alatti székhelyének címére
E-mailben: a woodframekft@gmail.com címre

A panasz kivizsgálásához szükség van a megrendelésben feltüntetett alábbi adatokra: családi és utónév, számlázási adatok, megrendelésszám.

A Szolgáltató az írásban megküldött panaszt – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követő 30 napon belül köteles írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató válaszát a panasz közlésével azonos módon juttatja el a fogyasztóhoz. A Szolgáltató a panasz és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

2. Jogorvoslatok

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a fogyasztói panaszok kapcsán kialakult vita a felek tárgyalásai alapján, békés úton rendeződjön, amennyiben azonban erre nincs mód, a fogyasztót – a panasz jellege szerint – a következő jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 

2.1. Békéltető testületi eljárás kezdeményezése:

A fogyasztó fogyasztói jogvita (a definíciót lásd a IV. pontban) esetén békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató fogyasztói panaszra adott válasza tartalmazza a fogyasztó erre vonatkozó lehetőségéről, valamint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület székhelyéről, telefonos elérhetőségéről, internetes elérhetőségéről és levelezési címéről szóló tájékoztatást. A Szolgáltató egyben tájékoztatja a fogyasztót arról is, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az egyébként illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.

A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha a fogyasztó az illetékességet a Fogyvédtv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a Fogyvédtv. 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a Fogyvédtv. 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban a Fogyvédtv. szabályai szerint együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület eljárására, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a békéltető testület által hozott döntésekre vonatkozóan egyebekben a Fogyvédtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A békéltető testületekről a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol linken olvasható további információt.

A békéltető testületek elérhetőségei a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken találhatók.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei a következők:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

2.2. Online vitarendezési platform

A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. Ezt a jogszabályt az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére kell alkalmazni.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az Európai Bizottság üzemeltet egy weboldalt, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az unió valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. A fogyasztó panaszát egy elektronikus űrlap kitöltésével tudja benyújtani, mely automatikusan és haladéktalanul továbbításra kerül ahhoz az alternatív vitarendezési fórumhoz, amelynek igénybevételéről a felek megállapodtak.

Az online vitarendezési platform a következő linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Ezen a honlapon az online vitarendezési platformmal kapcsolatos tájékoztatás teljeskörűen megtalálható.

 

2.3. Bírósági jogérvényesítés

A békéltető testület határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A fogyasztó igényét a Fogyvédtv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint érvényesítheti.

 

2.4. Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése

A fogyasztó a Fogyvédtv-ben meghatározottak szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnál eljárást kezdeményezhet jogainak megsértése esetén.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint a fogyasztó kérelmével választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes hatósághoz fordulhat.

A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás megindításának feltételeiről és az eljárással kapcsolatos szabályokról a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4348 oldalon található tájékoztatás.

A hatósági feladatokat a területileg illetékes járási hivatalok látják el, melyek elérhetőségeit a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon érhetik el.


X. Egyéb rendelkezések

1. Szerzői jogi védelem

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény ismérvei alapján a weboldal mint szerzői mű szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem kiterjed a weboldal egészére és minden egyes elemére, így a weboldalon megjelenő grafikai megoldásokra, szövegekre, képekre, a honlap felépítésére, az ott megjelenő információkra stb.

A szerzői jogok jogosultjának előzetes írásos engedélye nélkül a védelem alá eső szellemi alkotások semmilyen formában nem használhatók fel, így többek között tilos azok bármely módon történő többszörözése, terjesztése, átdolgozása illetve a weboldal tartalmának bármely módon történő módosítása. A weboldalról származó bármilyen tartalom felhasználása a jogosult előzetes írásos hozzájárulása esetén is kizárólag a  weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével megengedett.

2. Részleges érvénytelenség

A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, ezesetben az érvénytelen rendelkezés helyett a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Jogviták intézése

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket békés úton, tárgyalások útján rendezzék, azonban amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a felek esetleges igényüket az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt érvényesíthetik.

4. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen ÁSZF feltételeit módosítsa. Az esetleges módosítás a www.lapszabo.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Ha gyors lapszabászati szolgáltatásra van szüksége...

Forduljon hozzánk bizalommal!

Lapszabo.hu - Telefonos elérhetőség+36 70 630 4623 Lapszabo.hu - E-mailes elérhetőség
Lapszabo.hu - Online lapszabászat azonnali árajánlattal